Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Fiskepleje

Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn beløber sig til godt 30 mio. kr. om året. Pengene indgår i en særlig statslig bevilling til fiskepleje.

Indsatsen foregår især på følgende områder:

  • Udsætning af laksefisk
  • Udsætning af ål
  • Udsætning af fisk i søer
  • Udarbejdelse og revision af udsætningsplaner for fisk
  • Forskning, rådgivning og administration
  • Restaurering af vandløb.

 

Fiskeplejen bliver planlagt i et tæt samarbejde mellem Fødevareministeriet og fiskeriets organisationer.
 

Frivillige fra op mod 200 lokale foreninger står for selve udsætningen af fiskeyngel. Der bliver udsat store mængder af ørred, laks, helt og ål. Der bliver også udsat andre fiskearter både i ferskvand og i havet. Det er en del af fiskeplejen at følge effekten af de forskellige udsætninger.
 

» Læs mere på fiskepleje.dk (normal site)

 

» Tilmeld nyhedsbrev om fiskepleje (normal site)

Fiskeudsætning

Udsætningsplaner Fiskepleje i vandløb har i mange år mest været koncentreret om ørred og laks. Der bliver udsat flest ørred. Udsætningen sker efter en nøje tilrettelagt plan, så der kun bliver udsat det antal fisk, som kan trives i vandløbet. Afgørende er kvaliteten af vandløb, skjul, gydegrus, dybde og størrelse af de naturlige bestande.

 

Vandløbsforbedringer

Omkring 98% af danske vandløb er gennem tiderne blevet fysisk ændret af mennesker. Der er bygget opstemninger eller vandløbene er blevet udrettet og hårdhændet vedligeholdt uden hensyntagen til fiskebestandene. Øget dræning og regulering har øget sandvandringen i mange vandløb.

 

I de senere år er regioner og kommuner begyndt at forbedre forholdene i vandløbene, blandt andet ved en mere skånsom vedligeholdelse, fjernelse af opstemninger og udlægning af gydegrus mv. Mindre forurening har samtidig medført en markant forbedring af vandkvaliteten, hvilket er særlig vigtigt for ørreder, som kræver rent, iltrigt vand for at kunne trives. Der er således sket store forbedringer i vandløbene, og fiskene har derfor fået flere og bedre levesteder.

 

Forbedringerne i vandmiljøet, fiskeudsætninger og

vandløbsrestaureringer har også betydet, at de naturligt forekommende ørredbestande er blevet større. Det fremtidige mål er fortsat at skabe naturlige ørredbestande og derved mindske behovet for udsætning. Derfor bliver en del af fiskeplejemidlerne i dag anvendt til vandløbsrestaurering for at fremskynde dette store arbejde.

Rådgivning

Rådgivningen omkring anvendelsen af fiskeplejemidlerne sker i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje. Det såkaldte "§ 7-udvalg" er bredt sammensat af ”brugere" dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere. Desuden er Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Kommunernes Landsforening repræsenteret samt de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeri og natur- og miljøforhold, dvs. Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

 

Udvalget drøfter desuden, hvorledes hensynet til sunde fiskebestande varetages bredt i de øvrige dispositioner, der gennemføres i henhold til Fiskeriloven.

Læs mere om § 7-udvalget (ej mobil)

Viden
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"