Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Gedde

Gedde

Kendetegn

Gedden vokser hurtigt og opnår en vægt på cirka et kilo efter 2-3 år. Hunnerne vokser hurtigere og bliver langt større end hannerne. Hannerne bliver kønsmodne som 2-3 årige ved en længde på 25-40 centimeter, hvorimod hunnerne er både ældre (3-5 år) og større (40-55 centimeter). I Danmark har man eksempler på 3-4 centimeter lang geddeyngel udsat i maj, som allerede i oktober målte omkring 40 centimeter og vejede knap 500 g. Maks længde er ca. 1,5 m og 30 kilo

Levested og føde

 

Gedden er Danmarks største rovfisk  i ferskvand. Den lever både i ferskvand og brakvand. Den forekommer i alle slags søer med undtagelse af de meget sure og iltfattige. Gedden lever tillige i de rolige dele af vandløb og langs kysten i Østersøen.


I søer og vandløb er gedden stærkt tilknyttet vandplanter. Her finder gedden skjul, og det er herfra, den kan lave bagholdsangreb. Rigeligt med vandplanter er derfor en forudsætning for en stærk geddebestand. Geddeyngel undgår desuden at opholde sig på alt for dybt vand. Større gedder derimod lever både i vegetationen og i åbent vand.
 

Gedden ændrer fødevalg i takt med, at den vokser. Geddeynglen æder i starten dyreplankton, dernæst insekter og først senere fisk. Efter første leveår æder gedden hovedsageligt fisk, men kan indimellem også kaste sig over padder og ællinger.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Mindstemål

Saltvand

 
Alle farvande 60 cm
   

Ferskvand

60 cm

 

Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

01. apr - 15. maj 

Overalt

 

Ferskvand

01. april - 30. april